14.3 C
Amposta

Respostes als molts dubtes que poden sorgir sobre la tornada a l’escola

El Departament de Salut ha realitzat un seguit de preguntes freqüents sobre la tornada a l’escola en el context de la pandèmia de la Covid-19

El més vist

- Advertisement -
- Advertisement -

Ens quins casos no puc portar el meu fill o filla a l’escola?

 1. Té algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19: Febre o febrícula (per sobre de 37.5 ºC), tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal*, fatiga, dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents). (*Només si apareixen conjuntament amb algun altre símptoma de la llista).
 2. Es troba en aïllament perquè ha estat positiu de COVID-19.
 3. Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
 4. Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
 5. Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.

El meu fill o filla té una malaltia crònica, hi pot anar?

Si es tracta d’una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-2, com ara les de la llista següent, la família o els tutors i l’equip pediàtric han de valorar conjuntament les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu:

 1. Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport respiratori.
 2. Malalties cardíaques greus. Malalties que afecten el sistema immunitari.
 3. Diabetis mal controlada.
 4. Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

El meu fill o filla està escolaritzat en dos centres. Pot continuar amb l’educació compartida?

En aquells infants que comparteixen escolarització en dos centres, mentre sigui possible i la situació epidemiològica ho permeti, es manté aquesta modalitat. En cas que la situació epidemiològica ho requereixi, cal prioritzar en quin dels dos centres és més convenient que continuï.

Com s’han d’organitzar les entrades i sortides del centre?

Les entrades i sortides del centre s’han de dur a terme de manera esglaonada i/o utilitzant diferents portals d’accés per tal d’evitar aglomeracions.

Es recomana que la persona encarregada d’acompanyar l’infant a l’escola i de recollir-lo sempre sigui la mateixa.

A cada porta d’entrada hi haurà una persona que confirmi amb la família o l’infant que no ha presentat símptomes compatibles. En aquest sentit, s’ha recomanat que els centres docents realitzin un control diari de la temperatura als alumnes. En cas que presentin una temperatura superior a 37,5 ºC, s’ha de repetir la presa al cap d’uns minuts. Si la temperatura continua elevada, s’ha d’actuar per descartar que sigui un cas.

Què és el grup de convivència estable?

Es tracta d’un grup estable d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc del qual es produeix la socialització de les persones que l’integren.

Altres docents o personal de suport educatiu a l’educació inclusiva també en poden formar part, si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup.

Els grups de convivència estable han de tenir el mínim contacte possible amb la resta de grups i sempre amb les mesures de protecció recomanades.

Quin avantatge té organitzar alumnat i professorat en aquests grups?

L’organització en grups de convivència estable permet controlar el risc de transmissió del virus en reduir el nombre de persones amb qui es té contacte i en facilitar la identificació dels contactes estrets per poder posar-los en quarantena preventivament. De fet, l’estudi Kids Corona, realitzat a les activitats del lleure d’estiu al llarg de 5 setmanes per l’Hospital Sant Joan de Déu, va demostrar l’eficàcia d’aquesta mesura.

Els infants han de portar mascareta a l’escola?

El primer dia del curs, i almenys durant les dues primeres setmanes, tots els infants, que no tinguin contraindicacions, a partir dels 6 anys han de dur mascareta en tots els centres, també quan estiguin amb el grup de convivència estable. Passat aquest període, es revisarà l’obligatorietat entre els 6 i els 12 anys (primària), i es determinarà en funció del territori i estat de la pandèmia.

L’ús de la mascareta no és obligatori en el cas dels alumnes d’educació infantil (de 0 a 5 anys).

Pel que fa a educació secundària, batxillerat, formació professional i centres de formació d’adults, l’ús de mascareta és obligatori sempre (a excepció que es tinguin contraindicacions), també quan s’estigui amb el grup de convivència dins de l’aula.

Quin tipus de mascareta cal portar? Pot ser casolana?

Es recomana que la mascareta sigui higiènica i, si és possible, que compleixi les normes UNE. Pot ser casolana, n’hi ha prou que cobreixi bé el nas, la boca i la barbeta, i que estigui neta i es segueixin les indicacions d’ús del fabricant. És d’ús personal i mai s’ha de compartir. En el cas dels docents, també pot ser quirúrgica.

On l’han de deixar quan se la treguin?

Cal guardar-la dins d’una bossa o estoig identificada amb el nom de l’infant.

En quins moments cal que l’alumnat es renti les mans?

L’alumnat s’ha de rentar les mans:

 1. En arribar i sortir del centre educatiu.
 2. Abans i després dels àpats.
 3. Abans i després d’anar al lavabo.
 4. Abans i després de les diferents activitats.

Els centres educatius han de garantir l’accés a gel hidroalcòholic i/o sabons allà on sigui necessari.

Quines mesures s’han de prendre a les aules?

A les aules s’ha de garantir la separació mínima d’1 metre entre alumnes. També s’ha de garantir una correcta ventilació (un mínim de 10 minuts 3 vegades al dia), i la neteja i desinfecció de l’espai, així com de les superfícies d’ús comú i dels estris i els materials. Sempre que sigui possible, es recomana que l’alumnat estigui assegut mirant en el mateix sentit.

I al pati?

Al pati, s’ha d’estar amb el grup estable de convivència i no es poden compartir ni estris, ni joguines, ni menjar.

I al menjador?

 1. S’ha d’organitzar l’entrada i sortida dels infants per mantenir sempre la distància de seguretat.
 2. Cal rentar-se les mans abans i després de dinar.
 3. Els alumnes de diferents grups estables no poden seure junts. Entre grups, cal mantenir la distància de seguretat.
 4. El menjar s’ha de servir en plats individuals i no es pot compartir.
 5. A les taules no hi ha d’haver elements per compartir, com ara setrilleres, cistell per al pa, etc.
 6. Només es pot compartir la gerra d’aigua que ha de servir un monitor o un alumne responsable (sempre el mateix).
 7. L’alumnat no pot col·laborar en les activitats de cuina ni en el servei de menjar.
 8. Abans i després de cada àpat, les taules s’han de netejar i desinfectar i l’espai s’ha de ventilar.
 9. En cas que sigui necessari per garantir la distància física, es poden habilitar dins del centre educatiu altres espais per menjar diferents al menjador.

I al transport escolar?

 1. L’ús de la mascareta és obligatori a partir dels 6 anys i recomanable a partir dels 3 anys (si no hi ha contraindicacions).
 2. Durant els trajectes, no està permès menjar ni beure.
 3. S’han d’assignar seients fixos tot el curs escolar per a cadascun dels usuaris del servei.
 4. Hi poden viatjar alumnes de diferents grups estables però es recomana que estiguin junts els del mateix grup estable.

I a les activitats extraescolars?

 1. L’ús de mascareta és obligatori a partir dels 6 anys d’edat, excepte que hi hagi una contraindicació o es faci una pràctica esportiva.
 2. Es recomana que, en la mesura que sigui possible, es mantingui la distància física recomanada.
 3. Hi poden participar infants i adolescents de diferents edats i grups estables, però convé que la composició del grup de participants sigui el més constant possible perquè s’acabi convertint en un segon grup estable.

Si deixo l’infant en acollida o l’apunto al menjador o a una activitat extraescolar, coincideix amb infants d’altres grups de convivència estable…

Quan es doni coincidència entre infants de grups estables diferents, com ara en el cas del servei d’acollida o les activitats extraescolars, cal extremar les mesures de protecció tant dels infants com de les persones que els atenen (distància, mascareta, rentat de mans).

Aquestes activitats s’han de dur a terme a l’aire lliure o, si no és possible, en espais molt ben ventilats, i cal diposar d’un bon registre dels infants participants per mantenir la traçabilitat.

Què passa amb els esports d’equip? Ja no es fan?

Sempre que sigui possible, s’ha d’optar per la pràctica d’esports d’equip que impliquin un menor risc de contacte, dins del grup de convivència estable, en espais a l’aire lliure o molt ben ventilats, amb una bona higiene de mans i durant períodes curts de temps.

Es pot fer ús de les dutxes i dels vestidors?

Les dutxes i els vestidors es poden utilitzar sempre que s’apliquin les mesures de neteja, desinfecció i ventilació establertes. Només en poden fer un ús simultani infants i adolescents d’un mateix grup de convivència estable. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries cal mantenir la distància de seguretat i, per tant, el nombre de persones que els utilitzin simultàniament ha de garantir-ho.

I en activitats com ara el cant coral, com es garanteix la seguretat?

En aquest tipus d’activitats, s’han d’extremar les mesures de protecció recomanades (distàncies, ventilació, etc.) i es pot valorar l’ús de la pantalla facial com a alternativa a la mascareta. Sempre que sigui possible, s’han de fer a l’aire lliure.

Es fan reunions de pares i mares?

Les reunions amb famílies i persones de fora del centre educatiu han de ser telemàtiques, a excepció d’aquelles que calgui fer presencialment de manera imprescindible i que siguin com a màxim de 10 persones. En aquest cas, cal aplicar totes les mesures de prevenció (mascareta, distància, rentat de mans, neteja, desinfecció i ventilació de l’espai, etc.). Si les reunions no poden ser telemàtiques pel perfil de les persones convocades, el centre educatiu ha d’habilitar altres mecanismes de comunicació a través del telèfon mòbil.

A les escoles bressol també s’han d’aplicar les mateixes mesures de protecció?

Les mesures de protecció també són aplicables a les escoles bressol, amb algunes particularitats:

 1. L’ús de la mascareta no està indicat per als menors de 2 anys.
 2. El personal del centre ha de disposar de roba i calçat exclusiu per al centre. Per a l’alletament matern, és recomanable disposar d’un espai específic, ben ventilat.
 3. Per accedir als centres, les mares han de seguir les mesures de prevenció (rentat de mans, mascareta).
 4. Els cotxets s’han de desar a l’espai habilitat i s’ha d’evitar manipular-los un cop desats.
 5. Els xumets i biberons s’han de desar dins d’estoigs o fundes individuals.
 6. Cal utilitzar guants per al canvi de bolquers i evitar manipular-los un cop desats.

Com ha d’actuar el centre si el meu fill o filla presenta algun símptoma en horari lectiu?

Li han de posar una mascareta quirúrgica (si és més gran de 2 anys i no presenta cap particularitat que en contraindiqui l’ús) i l’han de portar a un espai d’ús individual i ben ventilat.

Us han de trucar perquè l’aneu a recollir. Haureu de posar-vos en contacte amb el vostre centre d’atenció primària perquè el metge o metgessa pugui fer-li la visita en les primeres 24 hores de l’aparició dels símptomes.

Ara bé, si els símptomes són greus (dificultat per respirar, afectació de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se, etc.), han de trucar al 061 Salut Respon i tot seguit us han d’avisar.

El meu fill o filla presentava símptomes compatibles amb la COVID-19, però s’ha demostrat que la causa era una altra malaltia. Quan pot tornar a l’escola?

En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, es pot reincorporar seguint les recomanacions del document de no assistència al centre educatiu per malaltia transmissible. De manera general, els infants es poden reincorporar quan faci 24 hores que no tenen febre.

Què passa si hi ha un cas positiu en el grup de convivència estable del meu fill o filla?

Si es produeix un cas positiu, tot el seu grup estable de convivència ha de fer quarantena preventiva a casa durant 14 dies. S’ha de fer una prova PCR a tots els integrants del grup al més aviat possible.

Si el meu fill o filla està esperant els resultats de la PCR, el seu germà o germana pot anar a escola?

Els germans que van a la mateixa escola i que conviuen amb un infant amb sospita d’infecció han de quedar-se a casa fins a conèixer el resultat. Si el resultat és negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu.

Si el meu fill o filla té COVID-19, la família també ha de fer quarantena o aïllament?

En el cas de PCR positiva, els germans i familiars que són contactes estrets han de fer quarantena durant 14 dies i també se’ls ha de fer una PCR.

Si el meu fill o filla és un contacte estret d’un cas positiu i el resultat de la PCR és negatiu, pot tornar a l’escola?

Independentment que el resultat de la PCR sigui negatiu, el vostre fill o filla ha de continuar la quarantena durant els 14 dies posteriors al darrer contacte, ja que és la durada màxima del període d’incubació del virus.

Si el meu fill o filla ja ha passat la COVID-19, també ha de fer aïllament preventiu?

Les persones que ja han tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada per PCR al llarg dels 6 mesos anteriors estan exemptes de fer quarantena.

Si el meu fill o filla agafa la COVID-19, quan pot tornar a l’escola?

Si no ha requerit ingrés hospitalari i l’han atès a l’atenció primària, ha de mantenir l’aïllament durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin transcorregut un mínim de 72 hores des que hagin desaparegut. No cal fer-li una altra PCR per reincorporar-se al centre.

I si l’han hagut d’ingressar o l’han atès en un centre privat?

En aquests casos, cal disposar d’un certificat mèdic per a la seva reincorporació al centre educatiu.

Què passa si hi ha dos casos positius en grups de convivència diferents?

Si dos membres de dos grups diferents que comparteixen un mateix espai (l’edifici, un torn, l’ala d’un edifici, el menjador, etc.) tenen un resultat positiu de la PCR, el Servei de Vigilància Epidemiològica ha de fer una valoració i es podria recomanar la quarantena domiciliària dels grups d’aquell espai durant 14 dies. Per tant, es produeix la interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies.

Si dos o més membres de grups diferents en espais diferents tenen un resultat positiu de la PCR, es podria recomanar la quarantena dels grups de convivència afectats durant 14 dies. Es podria plantejar, a més, la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14 dies.

És possible que s’hagi d’aturar l’activitat presencial?

En funció de la situació del centre educatiu i l’estat de la pandèmia, l’autoritat sanitària, en coordinació amb l’autoritat educativa, han de prendre les mesures i les decisions que corresponguin i que són resultat de la valoració sobre el terreny a cada centre.

En cas que s’hagi d’aturar l’activitat de forma presencial, la formació s’ha de continuar fent de manera no presencial per garantir la continuïtat del curs escolar.

Com podem contribuir els pares i mares perquè l’escola sigui un entorn segur?

 1. Si el vostre fill o filla presenta símptomes, no el porteu a l’escola i comuniqueu-ho al centre. El centre us ha de lliurar un full de declaració responsable que haureu de signar per adquirir formalment aquest compromís.
 2. Col·laboreu amb el centre i feu que les entrades i sortides siguin àgils, i eviteu les aglomeracions. Procureu que la persona que els deixi i els reculli sigui sempre la mateixa.
 3. Si hi ha un cas positiu a l’aula del vostre fill o filla, seguiu les indicacions de la direcció del centre.
 4. Sigueu un bon exemple per als vostres fills i filles i seguiu les mesures de protecció.
 5. Intenteu limitar el nombre de persones amb qui us relacioneu fora de l’entorn escolar. En aquest moment de situació epidemiològica, les relacions socials han de concentrar-se en un grup reduït i estable de persones.

Per a més informació: canalsalut.gencat.cat/salut-escola

Redacció – J. V. G.

- Anunci -
- Anunci -

Més articles

- Anunci -

Actualitat

- Anunci -
- Anunci -