14.3 C
Amposta

El pas a pas de la restauració de la Mare de Déu de la Cinta de la catedral de Tortosa

El més vist

- Advertisement -
- Advertisement -

El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) ha dirigit la conservació i restauració de la imatge de la Mare de Déu de la Cinta de la Catedral de Tortosa, intervenció promoguda pel Capítol de la Catedral i el Bisbat de Tortosa. Aquest, ha estat un llarg procès dividit en cinc fases en què han participat nou persones: A grans trets, primerament es van prendre de mostres per fer analítiques de la policromia per conèixer la tècnica pictòrica aplicada sobre el metall en les carnacions. Resultats: Dues capes de policromia possiblement corresponents a dos moments històrics diferents, ambdós realitzats amb la técnica pictòrica a l’oli. Després un estudi complet de la imatge amb fotografia difusa, rasant i ultraviolada per tal de documentar el seu estat de conservació i les alteracions i degradacions que pateix la peça.

1- DESMUNTATGE: La peça es va desmuntar en 37 elements, només quedant sense desmuntar el fermall daurat que du la Mare de Déu al pit, i una petita fulla existent en la
base de cada fulla d’acant que ens va estar impossible de descargolar. El desmuntatge en peces permet assolir una millor neteja de cadascun dels elements i tractar específicament les patologies puntuals que puguin tenir. Un cop desmuntades les peces, es va poder observar que:

 • La Imatge ja havia estat desmuntada en alguna altra ocasió per la varietat de formes d’un mateix element de fixació i per una inscripció trobada en la superfície interior de la base hexagonal on es pot llegir que “l’any 1804 es neteja per Nadal”.
 • Cada element decoratiu de la base hexagonal está marcat amb un número que indica la seva posició exclusiva en la base. Per tant, com estaven col·locats fins ara, segons aquestes numeracions, molts dels elements no estaven en la ubicació que els pertocava.
 • Manca d’alguns cargols i femelles que collaven alguns elements decoratius al conjunt de la imatge.

2.- INTERVENCIÓ DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DEL SUPORT DE FUSTA:
L’esquelet o ánima de la imatge está format per una espiga llarga de fusta de noguera que arriba fins al cap de la imatge i una base de fusta folrada en la part inferior amb lámines de metall de plata i uns elements decoratius vegetals en els cantells clavats sobre la fusta.
Tota l’estructura presentava pols i brutícia superficial i el testimoni d’atac biològic per
insectes xilòfags.

2.1 NETEJA:

 • Neteja mecánica superficial mitjançant aspiració amb l’ajuda de paletina de pèl suau
  per eliminar la pols i brutícia superficial.
 • La fusta es va netejar amb una solució hidroalcohòlica aplicada amb esponja per eliminar la brutícia més adherida.

2.2 DESINSECTACIÓ:

 • Puntual per injecció en els forats de corc amb un producte insecticida.
 • Aplicació d’una capa de protecció d’un producte insecticida per tota la superfície per evitar l’atac futur dels insectes xilòfags. En la base es van trobar quatre o cinc forats de corc que semblaven inactius.
 • Reompliment dels forats de corc amb una massilla epoxídica com a mesura de control per verificar que l’atac biològic no continua.

3.- INTERVENCIÓ DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DEL SUPORT DE METALL:
El metall d’argent presentava básicament una alteració superficial per sulfuració que desllustra i ennegreix l’argent, i esquerdes i fissures en el suport debilitant estructuralment la imatge.

3.1 NETEJA:

 • Neteja mecánica superficial mitjançant aspiració amb l’ajuda de paletina de pèl suau per eliminar la pols i brutícia superficial.
 • La neteja química es va fer per eliminar possibles restes de vernissos i degotims de cera sobre la superfície, alhora que s’eliminava la sulfuració de l’argent que ennegreix la superfície. Es van utilitzar dos sistemes de neteja química: Neteja per immersió per als elements només compostos de plata i neteja per aplicació d’una emulsió per a les peces que a part d’estar compostes per l’argent, tenien o bé policromia o bé pedreria.

3.2 ELIMINACIÓ DE PUNTS DE CORROSIÓ: Algun element decoratiu presentava corrosió puntual (al voltant dels punts de soldadura) que es va tractar amb un tractament
químic específic.

3.3 REINTEGRACIó DE LES ESQUERDES I FISSURES amb una resina epoxídica i pigments per evitar el debilitament estructural de la imatge, i per evitar la possible entrada de colonització biològica, de pols i de brutícia a l’interior de la imatge.

3.4 ENVERNISSAT a pinzell amb un vernís cel·lulòsic per tal de protegir la imatge dels
agents ambientals i de l’oxidació del metall amb el pH ácid de les mans en el cas que la imatge es manipulés sense guants.

3.5 ELABORACIó DE PECES: es va encarregar a un professional joier I argenter l’elaboració amb metall de plata d’uns cargols i unes femelles els originals dels quals s’havien perdut; i també l’elaboració d’unes altres femelles en metall de plata per substituir unes de metall de ferro que alhora estaven substituint les originals de plata.

4.- INTERVENCIó DE CONSERVACIó I RESTAURACIó DE LA POLICROMIA: (RESTAURACIó A CÀRREC DE LA RESTAURADORA ESPECIALISTA EN POLICROMIA LOURDES DOMEDEL) La policromia presentava petites pèrdues de capa pictòrica en els dits de les mans, dels peus i en el tirabuixó de cabell que cau sobre l’espatlla dreta de la imatge de la Mare de Déu.

4.1 NETEJA:

 • Neteja mecánica superficial mitjançant aspiració amb l’ajuda de paletina de pèl suau
  per eliminar la pols i brutícia superficial.
 • Neteja aquosa amb una solució amortidora amb pH 6,5 respectuosa amb la capa pictòrica original.
 • Repás puntual en les zones de difícil accés mitjançant una emulsió.

4.1 ENVERNISSAT de la superfície pictòrica amb la intenció d’interposar una capa de
protecció/separació entre la policromia i la reintegració pictòrica.
4.2 ESTUCAT amb un estuc de tipus tradicional (cola de conill i blanc d’Espanya) per
anivellar les pèrdues de capa pictòrica respecte a la policromia superficial.
4.3 REINTEGRACIó PICTÓRICA de les pèrdues amb criteri il·lusionista usant pigments i
vernís.
5.- INTERVENCIó DE CONSERVACIó I RESTAURACIó DEL SUPORT DE TEIXIT:
La cinta presentava pols i brutícia superficial i degotims de cera adherits a les fibres tèxtils.
5.1 NETEJA mecánica superficial mitjançant microaspiració per eliminar la pols i brutícia
superficial.

MUNTATGE de tots els elements nets i restaurats que formen part de la imatge. El muntatge va ser molt més complicat que el desmuntatge. L’angle de treball per cargolar les peces era molt tancat i de difícil accés; fins i tot es va haver de crear una eina específica per poder cargolar bé les femelles.

Per aconseguir que els elements decoratius quedessin cargolats sense moviments es va
haver d’incloure volanderes de niló que van ajudar a acabar de roscar les femelles.

L’equip professional de la intervenció de conservació i restauració va ser:

Direcció i coordinació: PERE ROVIRA (CRBMC)
SÍLVIA LLOBET (CRBMC)
Restauració: CAROLINA JORCANO (desmuntatge, metall, fusta i muntatge)
LOURDES DOMEDEL (policromia, fusta i teixit)
Fotografia i muntatge: RAMON MAROTO (CRBMC)
CLÀUDIA BORRÀS
Analítiques: RICARDO SUAREZ (CRBMC)
RUTH SADURNÍ (CRBMC)
Logística: CARMELO ORTEGA (CRBMC)

Redacció – E. C.

- Anunci -
- Anunci -

Més articles

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- Anunci -

Actualitat

- Anunci -
- Anunci -