14.3 C
Amposta

Atraure i retenir el talent jove als nostres ajuntaments

Convocat el procés de selecció per crear una borsa de treball d’interins per garantir la cobertura de llocs de treball de secretaria intervenció

El més vist

- Advertisement -
- Advertisement -

Tots sabem que l’Administració local és clau a l’hora de donar resposta a les demandes bàsiques de la ciutadania i oferir uns serveis públics de qualitat. Ara més que mai, s’ha vist  la importància de comptar amb un conjunt de treballadors públics preparats: personal funcionari, laboral, eventual… de totes les categories i edats, que posen l’esforç, la dedicació i el compromís perquè els veïns i veïnes tinguéssim cobertes les nostres necessitats. Gràcies a tots i totes per la gran tasca que feu cada dia!

En caràcter general en totes les entitats locals (Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions, Entitats Municipals Descentralitzades…) hi ha tres llocs de treball que han d’existir obligatòriament: la secretaria, la intervenció i la tresoreria. Les funcions habilitades d’aquests funcionaris són exercir la fe pública i l’assessorament legal preceptiu; el control i la fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i pressupostària i la comptabilitat, tresoreria i recaptació. Són llocs que la normativa local reserva als anomenats “Funcionaris d’Habilitació Nacional” (FHN), i l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació, la seva selecció, formació i habilitació correspon a l’Estat. La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d’Administració Local, té la competència d’efectuar els nomenaments provisionals, comissions de serveis, acumulacions, nomenaments accidentals, comissions circumstancials i nomenaments d’interins. En els municipis amb una població de menys de 5.000 habitants i un pressupost inferior a 3 milions euros (Classe tercera) totes aquestes funcions públiques necessàries recauen en la figura del secretari/ària interventor/a.

L’oferta de places de FHN a tot l’Estat -també les de secretaria intervenció-, fa anys que és clarament insuficient per garantir la cobertura d’aquests llocs amb funcionaris de carrera. A Catalunya hi ha 1.498 places reservades a FHN i un elevat percentatge d’ens locals no tenen cobertes aquestes places amb un funcionari de carrera. La situació s’agreuja en el cas dels ajuntaments més petits, en què el secretari/ària moltes vegades és l’únic funcionari de la corporació, per la qual cosa la manca de cobertura produeix greus distorsions que poden arribar a la paralització de tota la gestió municipal. Per aquest motiu, les entitats locals han de recórrer en molts casos a nomenaments interins per cobrir aquests llocs de treball.

Amb la voluntat d’assistir i col·laborar amb les entitats locals per donar resposta a la problemàtica generada a Catalunya pel nombre de places vacants en llocs reservats, el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya ha publicat al DOGC núm. 8226 de 16.9.2020 la Resolució PRE/2161/2020, de 8 de setembre, per la qual es regula la borsa de treball per a la cobertura amb caràcter interí de llocs de treball reservats a funcionaris de carrera de la subescala secretaria intervenció, de l’escala de funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de les entitats locals a Catalunya, i la Resolució  PRE/2162/2020, de 8 de setembre, per la qual es convoca el procés de selecció de la borsa.

Amb la constitució d’aquesta Borsa, es produeix un estalvi econòmic per als ens locals que es veuen obligats a recórrer en molts casos a nomenaments interins, i s’articula un procediment que garanteix el compliment dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en la selecció de les persones que, amb caràcter interí, exerceixen aquestes funcions reservades al personal FHN.

Les persones que vulguin participar en aquesta convocatòria han d’adreçar la seva sol·licitud –per via telemàtica i sense taxes associades- a través de la pàgina web del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, Convocatòria 248 d’accés a la funció pública local. El termini acaba el 16 d’octubre de 2020.

http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_funcio_publica/pgov_acces_a_la_funcio_publica/administracio-local/Convocatoria-248/

S’hi poden presentar totes les persones que disposin de la titulació oficial del nivell universitari de grau, doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura, i el temari de les proves consta de 61 temes (procediment administratiu comú i local, transparència, contractació pública, organització municipal, urbanisme, intervenció local…).

Les proves consistiran en dos exercicis obligatoris, de caràcter teòric-pràctic. També hi haurà una prova de llengua catalana (si els aspirants no acrediten tenir els coneixements de nivell de suficiència C1). Els aprovats, passaran a formar part de la Borsa d’interins de la Direcció General d’Administració Local, i elegiran la seva preferència per treballar en una de les 8 zones territorials establertes, que coincideixen amb les demarcacions veguerials. La borsa de treball estarà integrada per les persones que hagin superat el procés de selecció convocat per la Direcció General d’Administració Local i per la relació de candidats de la subescala secretaria intervenció elaborada per l’Institut Nacional d’Administració Pública. Quan un ajuntament sol·liciti candidats de la borsa, la Direcció General procedirà a efectuar la crida als candidats de la borsa atenent a l’ordre de puntuació obtingut en la zona o zones en les que figurin inclosos.

La creació d’aquesta Borsa no solament estalviarà costos als nostres ajuntaments, sinó que pot esdevenir una opció atractiva per la gent que actualment ja està opositant a la Funció pública, i és una bona oportunitat per despertar vocacions de servei públic entre la gent jove, sobradament preparada però sense experiència laboral prèvia. Un bon moment per atraure i retenir el talent dels nostres graduats i graduades cap als Ajuntaments de les Terres de l’Ebre.

Maria Rosa Peig Compte, directora dels Serveis Territorials del Departament de la Presidència a les Terres de l’Ebre

- Anunci -
- Anunci -

Més articles

- Anunci -

Actualitat

- Anunci -
- Anunci -